- +

Author Topic: ไปกราบนมัลการรอยพระพุทธบาท เขาคิชกูฏมาครับ  (Read 7203 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline dendee4x2

 • บ้า..ชัวร์
 • ***
 • Posts: 328
 • มะกุกุ ทะลุปัญญา
รอยเสือ
อยู่อย่างรวย ใช้อย่างรวย ไม่มีรวย อยู่อย่างจน ใช้อย่างจน ไม่มีจน (จาก ท่านพุทธธาตุภิกขุ )

Offline dendee4x2

 • บ้า..ชัวร์
 • ***
 • Posts: 328
 • มะกุกุ ทะลุปัญญา
กกกก
อยู่อย่างรวย ใช้อย่างรวย ไม่มีรวย อยู่อย่างจน ใช้อย่างจน ไม่มีจน (จาก ท่านพุทธธาตุภิกขุ )

Offline dendee4x2

 • บ้า..ชัวร์
 • ***
 • Posts: 328
 • มะกุกุ ทะลุปัญญา
ดดด
อยู่อย่างรวย ใช้อย่างรวย ไม่มีรวย อยู่อย่างจน ใช้อย่างจน ไม่มีจน (จาก ท่านพุทธธาตุภิกขุ )

Offline dendee4x2

 • บ้า..ชัวร์
 • ***
 • Posts: 328
 • มะกุกุ ทะลุปัญญา
ถึงแล้ว
อยู่อย่างรวย ใช้อย่างรวย ไม่มีรวย อยู่อย่างจน ใช้อย่างจน ไม่มีจน (จาก ท่านพุทธธาตุภิกขุ )

Offline dendee4x2

 • บ้า..ชัวร์
 • ***
 • Posts: 328
 • มะกุกุ ทะลุปัญญา
ๆๆๆ
อยู่อย่างรวย ใช้อย่างรวย ไม่มีรวย อยู่อย่างจน ใช้อย่างจน ไม่มีจน (จาก ท่านพุทธธาตุภิกขุ )

Offline dendee4x2

 • บ้า..ชัวร์
 • ***
 • Posts: 328
 • มะกุกุ ทะลุปัญญา
ถึงแล้วรอยพระบาตร
อยู่อย่างรวย ใช้อย่างรวย ไม่มีรวย อยู่อย่างจน ใช้อย่างจน ไม่มีจน (จาก ท่านพุทธธาตุภิกขุ )

Offline dendee4x2

 • บ้า..ชัวร์
 • ***
 • Posts: 328
 • มะกุกุ ทะลุปัญญา
่่่
อยู่อย่างรวย ใช้อย่างรวย ไม่มีรวย อยู่อย่างจน ใช้อย่างจน ไม่มีจน (จาก ท่านพุทธธาตุภิกขุ )

Offline dendee4x2

 • บ้า..ชัวร์
 • ***
 • Posts: 328
 • มะกุกุ ทะลุปัญญา
ออ
อยู่อย่างรวย ใช้อย่างรวย ไม่มีรวย อยู่อย่างจน ใช้อย่างจน ไม่มีจน (จาก ท่านพุทธธาตุภิกขุ )

Offline dendee4x2

 • บ้า..ชัวร์
 • ***
 • Posts: 328
 • มะกุกุ ทะลุปัญญา
สวยมากครับ ลมแรงๆ อิ่มบุญจริงๆ ;)
อยู่อย่างรวย ใช้อย่างรวย ไม่มีรวย อยู่อย่างจน ใช้อย่างจน ไม่มีจน (จาก ท่านพุทธธาตุภิกขุ )

Offline dendee4x2

 • บ้า..ชัวร์
 • ***
 • Posts: 328
 • มะกุกุ ทะลุปัญญา
ใหนก็มาแล้ว  ลุยไปผ้าแดงกันต่อ ขาไม่รีกกันซะแล้ :(ววววว
อยู่อย่างรวย ใช้อย่างรวย ไม่มีรวย อยู่อย่างจน ใช้อย่างจน ไม่มีจน (จาก ท่านพุทธธาตุภิกขุ )

Offline dendee4x2

 • บ้า..ชัวร์
 • ***
 • Posts: 328
 • มะกุกุ ทะลุปัญญา
ทางชึ้นมีไฟให้เดินเป็นช่วงๆ  จะผ่าน พระบรมสารีริกธาตุ หินรูปบาตรพระอานนท์ พระโมคคัลลา etc....
อยู่อย่างรวย ใช้อย่างรวย ไม่มีรวย อยู่อย่างจน ใช้อย่างจน ไม่มีจน (จาก ท่านพุทธธาตุภิกขุ )

Offline dendee4x2

 • บ้า..ชัวร์
 • ***
 • Posts: 328
 • มะกุกุ ทะลุปัญญา
ดลล
อยู่อย่างรวย ใช้อย่างรวย ไม่มีรวย อยู่อย่างจน ใช้อย่างจน ไม่มีจน (จาก ท่านพุทธธาตุภิกขุ )

Offline dendee4x2

 • บ้า..ชัวร์
 • ***
 • Posts: 328
 • มะกุกุ ทะลุปัญญา
ถึงผ้าแดงแล้ว  ;)
อยู่อย่างรวย ใช้อย่างรวย ไม่มีรวย อยู่อย่างจน ใช้อย่างจน ไม่มีจน (จาก ท่านพุทธธาตุภิกขุ )

Offline dendee4x2

 • บ้า..ชัวร์
 • ***
 • Posts: 328
 • มะกุกุ ทะลุปัญญา
เขียนชื่อ ขอพร สุดแล้วจริงๆ ต้องกลับอีก :-\
อยู่อย่างรวย ใช้อย่างรวย ไม่มีรวย อยู่อย่างจน ใช้อย่างจน ไม่มีจน (จาก ท่านพุทธธาตุภิกขุ )

Offline dendee4x2

 • บ้า..ชัวร์
 • ***
 • Posts: 328
 • มะกุกุ ทะลุปัญญา
กราบหลวงพ่อเขียนก่อนเดินทางลงเขา
อยู่อย่างรวย ใช้อย่างรวย ไม่มีรวย อยู่อย่างจน ใช้อย่างจน ไม่มีจน (จาก ท่านพุทธธาตุภิกขุ )